Avís legal i condicions generals Venda

Avís legal i condicions generals d'ús del lloc web

www.hempandlove.com


INFORMACIÓ GENERAL


En compliment del deure d'informació proporcionada en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-EC) de l'11 de juliol, es facilita a continuació la següent informació d'informació general d'aquest lloc web:

La titularitat d'aquest lloc web, www.hempandlove.com, (en endavant, Lloc Web) la ostenta: HEMP AND LOVE, S.L., amb NIF: B66917683 i registrada a: El Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades del registre: Tomo: 45711 Folio: 180 Full: 496600, el representant del qual és: Arnau Sanmarti Racing, i les dades del qual són:

Direcció:
Avda. República Argentina, 238, 2-3
08023 Barcelona, ​​Espanya
Telèfon de contacte: 626.308.626
Email de contacte: admin@hempandlove.com


Termes i condicions generals d'ús


L'objectiu de les condicions: el Lloc Web


L'objecte de les presents condicions generals d'ús (en endavant, Condicions) és regular l'accés i l'ús del Lloc Web. A efectes d'aquestes Condicions, s'entendrà com a Lloc Web: l'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l'arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquests serveis o recursos en línia que, en el seu cas, ofereixi als usuaris (en endavant, Serveis).

Hemp&love es reserva el poder de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i la configuració del Lloc Web i els Continguts i Serveis que ell puguin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Hemp and Love poden interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren al Lloc Web o l'accés als mateixos.

L'accés al Lloc Web de l'Usuari té caràcter lliure, i per regla general, és gratuït sense que l'Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte en relació amb el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que l'Usuari té contractat.

L'ús de qualsevol dels Continguts o Serveis del lloc web es pot fer mitjançant subscripció o registre previ de l'Usuari.

L'Usuari

L'accés, la navegació i l'ús del Lloc Web, confereix la condició de l'Usuari, de manera que s'accepten, des de que s'inicia la navegació en el Lloc Web, totes les Condicions establertes aquí, així com les seves modificacions addicionals, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. Tenint en compte la rellevància de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El Lloc Web de Hemp&love proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat de realitzar un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • Un ús d'informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Hemp&love sense ser contràries al disposat per les presents Condicions, la llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera pugui suposar lesions als drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
 • La veracitat i la legalitat de la informació proporcionada per l'Usuari en els formularis estesos per Hemp and Love per l'accés a determinats Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En qualsevol cas, l'Usuari notificarà immediatament a Hemp and Love de qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquestes formularis, tal com, però no només, el robatori, extraviament, o accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, en ordre de procedir a la seva cancel·lació immediata.

El simple accés a aquest Lloc Web no implica cap tipus de relació comercial entre el Hemp and Love i l'Usuari.

L'Usuari declara ser major d'edat i disposar d'una capacitat jurídica suficient per vincular-se a les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de Hemp and Love no està dirigit a menors d'edat. Hemp and Love declina qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Hemp and Love no garanteixen que el Lloc Web compleixi la legislació d'altres països, total o parcialment. Si l'Usuari resideix o té el seu domicili en altres llocs i decideix accedir i/o navegar pel Lloc Web, ho farà sota la vostra responsabilitat, s'haurà d'assegurar que aquest accés i navegació compleixi la legislació local que li sigui aplicable, no assumint Hemp and Love cap responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.


III. Accés i navegació al Lloc Web: exclusió de garanties i responsabilitatHemp and Love no garanteixen la continuïtat, la disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Hemp and Love farà tot el possible pel correcte funcionament del Lloc Web, però, no es fa responsable ni garanteix que l'accés a aquest Lloc web no sigui ininterromput o que sigui lliure d'error.


Tampoc es responsabilitza ni garantitza que el contingut o software al que es pugui accedir a través d'aquest Lloc Web, estigui lliure d'error o causi danys al sistema informàtic (software i hardware) de l'Usuari. En cap cas Hemp and Love serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixi per a l'accés, la navegació i l'ús del Lloc Web, inclosos, però no limitats, els causats per sistemes informàtics o els causats per la introducció de virus.

Hemp and Love tampoc es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin causar als usuaris un ús inadequat d'aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que es puguin esdevenir.

Política de privadesa i protecció de dadesRespectant les disposicions de la legislació vigent, Hemp and Love es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de recollida de dades.

Lleis que incorpora aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea en vigor en materia de protecció de dades personals a internet. Concretament, respecta els estàndards següents:

 • EL Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al processament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • EL Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de dades personals

El responsable del tractament de dades personals recollides a Hemp and Love es: HEMP AND LOVE, S.L., amb el NIF: B66917683 i registrada a: el Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades registrals: Tomo: 45711 Folio: 180 Hoja: 496600, el representant de les quals és: Arnau Sanmarti Careras (en endavant, també Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

Direcció:
Avda. República Argentina, 238, 2-3
08023 Barcelona, ​​Espanya
Telèfon de contacte: 626.308.626
Contacte Email: admin@hempandlove.com

Registre de dades de caràcter personals

Les dades personals recopilades per Hemp and Love, a través dels formularis estesos a les seves pàgines, s'introduiran en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit al Registre General de l'Agència de Protecció de Dades que pot consultar-se a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de ser capaç de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Hemp and Love i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableix en els formularis que aquest ompli, o per satisfer la seva sol·licitud o consulta.

Principis aplicables al tractament de dades personals

El tractament de les dades personals de l'Usuari es sometrà als següents principis recollits a l'article 5 del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari pervia informació completa transparent per a la qual es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: es recolliran dades personals per a finalitats determinades, explícites i legítimes.
 • Principi de la minimització de les dades: les dades personals recollides només seran les estrictament necessàries en relació amb els propòsits per als quals es tracten.
 • Principi d'exactitut: les dades personals han de ser exactes i sempre estar al dia.
 • Principi de limitació del període de conservació: les dades personals només es faran de manera que permetin la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per als propòsits del seu tractament.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: es tractaran les dades personals de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable de garantir que es compleixin els principis anteriors.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a Hemp and love són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals dins del significat de l'article 9 del RGPD.

Bases legals per al tractament de dades personals

La base legal pel tractament de les dades personals és el consentiment. Hemp and Love es compromet a reunir el consentiment exprés i verificable de l'Usuari pel tractament de les seves dades personals per a un o més finalitats específiques.

L'usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment per donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l'ús del lloc web.

En ocasions en què l'usuari deu o pot facilitar les seves dades a través de formularis per dur a terme, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, s'informarà en cas que la realització de qualsevol d'ells sigui obligatòria perquè són essencials per a la S'ha realitzat un correcte desenvolupament de l'operació.

Propòsit del tractament a les quals es destina les dades personals

Les dades personals es recullen i gestionen de hemp&love amb l'objectiu de ser capaç de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el lloc web i l'usuari o el manteniment de la relació establerta en els formularis que aquest últim farciment o per assistir a un Sol·licitud o consulta.

De la mateixa manera, les dades es poden utilitzar amb un propòsit comercial de personalització, operatius i estadístiques i activitats de hemp&love, així com d'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adaptar el contingut ofert a l'usuari, així com millorar la qualitat, Funcionament i navegació a través del lloc web.

En el moment d'obtenir les dades personals, s'informarà l'usuari sobre el final o els propòsits del tractament a les quals es destinaran les dades personals; És a dir, utilitzar o utilitzar que es donarà a la informació recollida.

Períodes de retenció de dades personals

Les dades personals només es conservaran durant el temps mínim requerit per als propòsits del tractament i, en qualsevol cas, només durant el pròxim terme: 5 anys, o fins que l'usuari sol·licita la seva supressió.

En el moment d'obtenir les dades personals, s'informarà l'usuari sobre el termini durant el qual es retindrà les dades personals o, quan això no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest període.

Destinataris de dades personals

Les dades personals de l'usuari es compartiran amb els següents destinataris o categories de destinataris:

Google LLC - 600 Amfiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estats Units

Shopify International Limited
ATTN: Oficial de protecció de dades
C / o Irlanda intertrusta
2a planta 1-2 edificis de Victoria
Haddington Road.
Dublín 4, D04 XN32
Irlanda.

El grup de ciències de Rocket LLC - Oficial de protecció de dades pot ser de contacte a dpo@mailchimp.com

En cas que la persona responsable del tractament pretén transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment d'obtenir les dades personals s'obté, l'usuari serà informat sobre el tercer país o organització internacional a la qual la intenció de transferir el dades, així com l'existència o absència d'una decisió per a l'adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d'edat

Respectar les disposicions dels articles 8 de la RGPD i 13 de la RDLOPD, només els majors de 14 anys poden concedir el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera legal de hemp&love. Si es tracta d'un nen menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i això només es considerarà legal com ho hagi autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

El hemp&love es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades personals i es garanteixi la destrucció, la pèrdua o l'alteració accidental. dades transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades.

El lloc web té un certificat SSL (Secure Socket Layer), que garanteix que les dades personals es transmetin de forma segura i confidencial, ja que la transmissió de les dades entre el servidor i l'usuari, i en comentaris, xifrats o xifrats.

Tanmateix, perquè el hemp&love no poden garantir la inexabilitat d'Internet o l'absència total de pirates informàtics o d'altres que estan accedint fraudulentament a les dades personals, la persona responsable del tractament es compromet a comunicar l'usuari sense un retard indegut quan una violació de dades personals Seguretat que és probable que impliqui un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Després de les disposicions de l'article 4 del RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota la violació de la seguretat que causa la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o l'accés no autoritzat a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials per la persona responsable del tractament, que es compromet a informar i garantir a través d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i totes les persones a les quals faci accessible. Informació.

Drets derivats del tractament de dades personals

L'usuari té sobre hemp&love i pot, per tant, fer exercici contra el responsable del tractament dels següents drets reconeguts al RGPD:

 • Dret d'accés: És el dret de l'usuari obtenir la confirmació de si el hemp&love està tractant o no les seves dades personals i, si és així, obtenir informació sobre les seves dades específiques de caràcter personal i tractament que el hemp&love han realitzat o es realitza, com així com, entre un altre, la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes.


 • Dret de rectificació
  : És el dret de l'usuari a modificar les seves dades personals que seran inexactes o, tenint en compte els propòsits de tractament, incomplets.


 • Dret de supressió ("El dret a l'oblit")
  : És el dret de l'usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, per obtenir la supressió de les seves dades personals quan ja no són necessàries per als propòsits per als quals es van recollir o tractar; L'usuari ha retirat el seu consentiment al tractament i això no té una altra base legal; L'usuari s'oposa al tractament i no hi ha cap altra petició legítima per continuar amb ella; Les dades personals s'han tractat il·legalment; Les dades personals s'han de suprimir de compliment d'una obligació legal; o S'han obtingut dades personals d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, la persona responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d'adoptar mesures raonables per informar els responsables d'abordar les dades personals de la sol·licitud de la supressió de qualsevol enllaç aquestes dades personals.


 • Dret a la limitació del tractament
  : És el dret de l'usuari limitar el tractament de les seves dades personals. L'usuari té dret a obtenir la limitació del tractament en desafiar l'exactitud de les seves dades personals; El tractament és il·lícit; La persona responsable del tractament ja no necessita dades personals, però l'usuari ho necessita per fer reclamacions; i quan l'usuari s'oposi al tractament.


 • Dret a la portabilitat de les dades
  : En cas que el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, l'usuari tindrà dret a rebre de la persona responsable del tractament de les seves dades personals en un format estructurat, ús comú i lectura mecànica, i transmetre'ls a un altre responsable del tractament . Sempre que sigui tècnicament possible, la persona responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquesta persona responsable.


 • Dret d'oposició
  : És el dret de l'usuari que no es realitza el tractament de les seves dades personals o es cedeix el tractament d'ells per hemp&love.


 • Dret a no estar subjecte a una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, incloent l'elaboració del perfil
  : És el dret de l'usuari de no estar subjecte a una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, incloent l'elaboració de perfils, existents, llevat que la legislació actual estableixi el contrari.

Per tant, l'usuari podrà exercir els seus drets a través de la comunicació escrita adreçada al responsable del tractament amb la referència "rgpd-www.hempandlove.com", especificant:

 • Nom, noms d'usuari i còpia del DNI. En els casos en què s'admet la representació, també caldrà identificar el mateix mitjà de la persona que representa l'usuari, així com el document acreditatiu de la representació. Es pot substituir la fotocòpia DNI, per qualsevol altre mitjà vàlid en el dret que demostra la identitat.
 • Petició amb les raons específiques de la sol·licitud o la informació a la qual voleu accedir.
 • Adreça de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Qualsevol document que demostri la sol·licitud que formula.

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es poden enviar a la següent adreça i / o correu electrònic:

Adreça postal:
AVDA República Argentina, 238, 2-3
08023 Barcelona, ​​Espanya
Correu electrònic: admin@hempandlove.com

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten l'accés a pàgines web de tercers de hemp&love, i que, per tant, no són operades per hemp&love. Els titulars d'aquests llocs web tindran les seves pròpies polítiques de protecció de dades, que són ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa.

Reclamacions abans de l'autoritat de control

En el cas que l'usuari consideri que hi ha un problema o violació de les normes vigents de la manera en què es tracten les seves dades personals, tindrà dret a una tutela judicial efectiva i presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular, A l'estat en què teniu la vostra residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'Autoritat de Control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

Acceptació i canvis en aquesta política de privadesa

Cal que l'usuari hagi llegit i s'ajusti a les condicions de protecció de dades personals contingudes en aquesta política de privadesa, així com acceptar el tractament de les seves dades personals perquè la persona responsable del tractament pugui procedir al Forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del lloc web implicarà l'acceptació de la política de privadesa d'ella.

El hemp&love es reserva el dret de modificar la seva política de privadesa, segons els seus criteris propis, o motivats per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta política de privadesa es notificaran explícitament a l'usuari.

Aquesta política de privadesa es va actualitzar el 24 de maig de 2018 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Política de cookies


L'accés a aquest lloc web pot implicar l'ús de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari: en els diferents dispositius que podeu utilitzar per navegar, de manera que el servidor recorda a certa informació que posteriorment i només el servidor que s'hagi implementat es llegirà. Les galetes faciliten la navegació, fan que sigui més amable i no perjudiqui el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments de recollida automàtica d'informació relacionats amb les preferències determinades per l'usuari durant la seva visita al lloc web per tal de reconèixer-la com a usuari, i personalitzar la seva experiència i ús del lloc web, i també pot ajudar a identificar i resoldre Errors.

La informació recollida a través de cookies pot incloure la data i l'hora de les visites al lloc web, les pàgines visions, el temps que ha estat al lloc web i els llocs visitats just abans i després. Tanmateix, no hi ha cookies que permeti contactar-se amb el número de telèfon de l'usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap Cookie pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera de la informació privada de l'usuari forma part del fitxer de galetes és que l'usuari dóna personal a la informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, la política de privadesa descrita anteriorment s'aplicarà a ells. En aquest sentit, per a l'ús d'ells, serà necessari el consentiment de l'usuari. Aquest consentiment es comunicarà, basat en una autèntica opció, que s'ofereix per una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, extraïble i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles galetes que s'envien a l'ordinador o dispositiu de l'usuari i gestionades exclusivament per hemp&love per la millor operació del lloc web. La informació que es recull s'utilitza per millorar la qualitat del lloc web i el seu contingut i la seva experiència com a usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer l'usuari com a visitant recurrent del lloc web i adaptar el contingut per oferir contingut que s'ajusti a les seves preferències.

Galetes de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que ofereixen serveis de hemp&love, per tant, per millorar el lloc web i l'experiència de l'usuari navegant al lloc web. Els principals objectius per als quals s'utilitzen les cookies de tercers que obtenen estadístiques d'accés i analitzen la informació de navegació, és a dir, com l'usuari interactua amb el lloc web.

La informació que s'obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l'idioma, el lloc en què l'adreça IP des de la qual accedeix l'usuari, el nombre d'usuaris que accedeixen, la freqüència i la recurrència de les visites, el Temps de visita, el navegador que utilitzen, l'operador o el tipus de dipòsit de la qual es fa la visita. Aquesta informació s'utilitza per millorar el lloc web i detectar noves necessitats per oferir als usuaris un contingut i / o un servei de qualitat òptim. En qualsevol cas, es recullen la informació de forma anònima i tendeixin informes del lloc web sense identificar usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre cookies, informació de privadesa o consultar la descripció del tipus de cookies utilitzades, les seves principals característiques, període de caducitat, etc. En els següents enllaços:

anàlisis de Google
https://www.google.com/intl/es/analytics

L'entitat (s) entitat (s) de l'oferta de cookies pot (n) donar aquesta informació a tercers, sempre que la llei ho requereixi o un tercer que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Cookies de xarxa social

El hemp&love incorpora connectors de xarxes socials, que els permeten accedir-hi des del lloc web. Per aquest motiu, les cookies de xarxes socials es poden emmagatzemar al navegador de l'usuari. Els titulars d'aquestes xarxes socials tenen les seves pròpies polítiques de protecció de dades i cookies, en cada cas, en cada cas, responsable dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa. L'usuari ha de referir-se a ells per aprendre sobre aquestes cookies i, si escau, el tractament de les seves dades personals. Només per enllaços informatius en què es poden trobar a continuació les polítiques de privadesa i / o cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?Ref=G.

YouTube: https://poldies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx.

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.

Pinterest: https://policy.pinterest.com/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies.

Inhabiliteu, rebutgeu i elimineu les galetes

L'usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar cookies -total o parcialment instal·lat al seu dispositiu configurant el seu navegador (entre els quals, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. En conseqüència, l'usuari ha d'anar a les instruccions facilitades pel navegador d'Internet que utilitza. En cas que rebutgi l'ús de cookies -total o parcialment - es pot continuar utilitzant el lloc web, tot i que pot haver limitat l'ús d'alguns dels beneficis.

Canvis en la política de cookies

És possible que la política de cookies del lloc web canviï o s'actualitzi, per tant, es recomana que l'usuari revisi aquesta política cada vegada que accedeixi al lloc web amb l'objectiu d'informar adequadament sobre com i per a la qual utilitzem cookies.

Política d'enllaços


Es informa que el lloc web de hemp&love posa o pot posar a disposició dels enllaços dels usuaris (com, entre d'altres, enllaços, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.

La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web està destinat a proporcionar als usuaris la recerca i accés a la informació disponible a Internet, sense suggeriment, recomanació o invitació per a la visita.

El hemp&love no ofereixen ni comercialitzen els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats mitjançant tercers.

De la mateixa manera, no garantirà disponibilitat tècnica, precisió, veracitat, validesa o legalitat de llocs estrangers a la seva propietat que es pot accedir a través dels enllaços.

El hemp&love en cap cas revisaran ni controlaran el contingut d'altres llocs web, així com no aprova, examina ni posseeix els productes i serveis, contingut, fitxers i qualsevol altre material existent en els llocs esmentats.

El hemp&love no assumeixen cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poden ocórrer per l'accés, l'ús, la qualitat o la legalitat de continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis de llocs web no gestionats per hemp&love i que estan vinculats a aquest lloc web

L'usuari o tercer que realitza un hipervincle d'un altre, diferent, el lloc web al lloc web de hemp&love ha de saber que:

La reproducció no està permesa -total o parcialment- de qualsevol dels continguts i / o serveis del lloc web sense autorització expressa de hemp&love.

No es permet la manifestació falsa, inexacta o incorrecta al lloc web de hemp&love, ni sobre els continguts i / o els seus serveis.

Amb l'excepció del hiperenllaç, el lloc web en què es va establir el hiperenllaç no contindrà cap element, d'aquest lloc web, protegit com a propietat intel·lectual del sistema jurídic espanyol, excepte autorització expressa de hemp&love.

L'establiment de l'enllaç no implicarà l'existència de relacions entre el hemp&love i el propietari del lloc web des del qual es fa o el coneixement i l'acceptació de hemp&love dels continguts, serveis i / o activitats ofertes en aquest lloc web , i viceversa.


Vii Propietat intel·lectual i industrialHemp&love per si mateix o com a part cessionary, és el propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com els elements continguts (com a enunciatius i no exhaustives, imatges, so, àudio, vídeo, vídeo , Programari o text, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes informàtics necessaris per al funcionament, l'accés i l'ús, etc.). Per tant, es podrà protegir obres com a propietat intel·lectual del sistema jurídic espanyol, si escau, tant la legislació espanyola com la comunitat en aquest camp, com ara els tractats internacionals relacionats amb el tema i signat per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut de les disposicions de la Llei de propietat intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, distribució i comunicació pública, incloent la seva modalitat d'eliminació, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de hemp&love.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de hemp&love. Podeu veure els elements del lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur de l'ordinador o sobre qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per a ús personal. L'usuari, però, no es pot suprimir, alterar o manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat al lloc web.

En cas que l'usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del lloc web implica una violació dels drets de protegir la propietat intel·lectual, ha de comunicar-la immediatament a cànem i estimar a través de les dades de contacte de la secció General d'Informació d'aquest Avís legal i condicions generals d'ús.


Viii Accions legals, legislació aplicable i jurisdiccióEl hemp&love es reserva el poder de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a l'ús indegut del lloc web i del contingut, o per incompliment d'aquestes condicions.

La relació entre l'usuari i el hemp&love es regiran per la normativa actual i de sol·licitud al territori espanyol. Si alguna controvèrsia sorgeix en relació amb la interpretació i / o l'aplicació d'aquestes condicions, les parts presentaran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària, enviament als jutges i tribunals corresponents segons la llei.


Última modificació: 24 de maig de 2018


Política de privacitat del lloc web

www.empandlove.com.

Política de privadesa i protecció de dades


Respectar les disposicions de la legislació vigent, el hemp&love (en endavant, el lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, depenent del nivell de seguretat adequat a les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa s'adapta a la normativa espanyola i europea en vigor sobre la protecció de dades personals a Internet. Concretament, respecta els estàndards següents:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 sobre la protecció de persones físiques pel que fa al processament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals (LOPD).
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals (RDLOPD).
 • Llei 34/2002, de l'11 de juliol, Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat de la persona responsable del tractament de dades personals

Responsable del tractament de les dades personals recollides a hemp&love és: hemp&love, SL, proveït de NIF: B66917683 i registrat a: Registre Mercantil de Barcelona amb el següent registre Dades: Tomo: 45711 Folio: 180 Full: 496600, la qual Representant és: Arnau Sanmarti Careras (en endavant, responsable del tractament). La vostra informació de contacte és la següent:

Direcció:
AVDA República Argentina, 238, 2-3
08023 Barcelona, ​​Espanya
Telèfon de contacte: 626.308.626
Contacte Email: admin@hempandlove.com

Registre de dades personals

Les dades personals recopilades per hemp&love, a través dels formularis estesos a les seves pàgines, s'introduiran en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del responsable del tractament i degudament declarat i inscrit al Registre General de l'Agència de Protecció de Dades que pot Compreu-vos a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de ser capaç de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el hemp&love i l'usuari o el manteniment del Relació que s'estableix en els formularis que ompliu, o per satisfer la seva sol·licitud o consulta.

Principis aplicables al tractament de dades personals

El tractament de les dades personals de l'usuari es presentarà als següents principis recollits a l'article 5 del RGPD:

 • Principi de fetge, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de la informació completa completa transparent per a la qual es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: es recolliran dades personals per a finalitats determinades, explícites i legítimes.
 • Principi de la minimització de les dades: les dades personals recollides només seran les estrictament necessàries en relació amb els propòsits per als quals es tracten.
 • Principi de precisió: les dades personals han de ser exactes i sempre estan al dia.
 • Principi de limitació del període de conservació: les dades personals només es faran de manera que permetin la identificació de l'usuari durant el temps necessari per als propòsits del seu tractament.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: es tractaran les dades personals de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: la persona responsable del tractament serà responsable de garantir que es compleixin els principis anteriors.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es discuteixen en el hemp&love només identifiquen dades. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals dins del significat de l'article 9 del RGPD.

Bases legals per al tractament de dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. El hemp&love es compromet a reunir el consentiment exprés i verificable de l'usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o més finalitats específiques.

L'usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment per donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l'ús del lloc web.

En ocasions en què l'usuari deu o pot facilitar les seves dades a través de formularis per dur a terme, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, s'informarà en cas que la realització de qualsevol d'ells sigui obligatòria perquè són essencials per a la S'ha realitzat un correcte desenvolupament de l'operació.

Propòsit del tractament a les quals es destina les dades personals

Les dades personals es recullen i gestionen de hemp&love amb l'objectiu de ser capaç de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el lloc web i l'usuari o el manteniment de la relació establerta en els formularis que aquest últim farciment o per assistir a un Sol·licitud o consulta.

De la mateixa manera, les dades es poden utilitzar amb un propòsit comercial de personalització, operatius i estadístiques i activitats de hemp&love, així com d'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adaptar el contingut ofert a l'usuari, així com millorar la qualitat, Funcionament i navegació a través del lloc web.

En el moment d'obtenir les dades personals, s'informarà l'usuari sobre el final o els propòsits del tractament a les quals es destinaran les dades personals; És a dir, utilitzar o utilitzar que es donarà a la informació recollida.

Períodes de retenció de dades personals

Les dades personals només es conservaran durant el temps mínim requerit per als propòsits del tractament i, en qualsevol cas, només durant el pròxim terme: 5 anys, o fins que l'usuari sol·licita la seva supressió.

En el moment d'obtenir les dades personals, s'informarà l'usuari sobre el termini durant el qual es retindrà les dades personals o, quan això no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest període.

Destinataris de dades personals

Les dades personals de l'usuari es compartiran amb els següents destinataris o categories de destinataris:

Google LLC - 600 Amfiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estats Units

Shopify International Limited
ATTN: Oficial de protecció de dades
C / o Irlanda intertrusta
2a planta 1-2 edificis de Victoria
Haddington Road.
Dublín 4, D04 XN32
Irlanda.

El grup de ciències de Rocket LLC - Oficial de protecció de dades pot ser de contacte a dpo@mailchimp.com

En cas que la persona responsable del tractament pretén transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment d'obtenir les dades personals s'obté, l'usuari serà informat sobre el tercer país o organització internacional a la qual la intenció de transferir el dades, així com l'existència o absència d'una decisió per a l'adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d'edat

Respectar les disposicions dels articles 8 de la RGPD i 13 de la RDLOPD, només els majors de 14 anys poden concedir el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera legal de hemp&love. Si es tracta d'un nen menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i això només es considerarà legal com ho hagi autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

El hemp&love es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades personals i es garanteixi la destrucció, la pèrdua o l'alteració accidental. dades transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades.

El lloc web té un certificat SSL (Secure Socket Layer), que garanteix que les dades personals es transmetin de forma segura i confidencial, ja que la transmissió de les dades entre el servidor i l'usuari, i en comentaris, xifrats o xifrats.

Tanmateix, perquè el hemp&love no poden garantir la inexabilitat d'Internet o l'absència total de pirates informàtics o d'altres que estan accedint fraudulentament a les dades personals, la persona responsable del tractament es compromet a comunicar l'usuari sense un retard indegut quan una violació de dades personals Seguretat que és probable que impliqui un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Després de les disposicions de l'article 4 del RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota la violació de la seguretat que causa la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o l'accés no autoritzat a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials per la persona responsable del tractament, que es compromet a informar i garantir a través d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i totes les persones a les quals faci accessible. Informació.

Drets derivats del tractament de dades personals

L'usuari té sobre hemp&love i pot, per tant, fer exercici contra el responsable del tractament dels següents drets reconeguts al RGPD:

 • Dret d'accés: És el dret de l'usuari obtenir la confirmació de si el hemp&love està tractant o no les seves dades personals i, si és així, obtenir informació sobre les seves dades específiques de caràcter personal i tractament que el hemp&love han realitzat o es realitza, com així com, entre un altre, la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes.


 • Dret de rectificació
  : És el dret de l'usuari a modificar les seves dades personals que seran inexactes o, tenint en compte els propòsits de tractament, incomplets.


 • Dret de supressió ("El dret a l'oblit")
  : És el dret de l'usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, per obtenir la supressió de les seves dades personals quan ja no són necessàries per als propòsits per als quals es van recollir o tractar; L'usuari ha retirat el seu consentiment al tractament i això no té una altra base legal; L'usuari s'oposa al tractament i no hi ha cap altra petició legítima per continuar amb ella; Les dades personals s'han tractat il·legalment; Les dades personals s'han de suprimir de compliment d'una obligació legal; o S'han obtingut dades personals d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, la persona responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d'adoptar mesures raonables per informar els responsables d'abordar les dades personals de la sol·licitud de la supressió de qualsevol enllaç aquestes dades personals.


 • Dret a la limitació del tractament
  : És el dret de l'usuari limitar el tractament de les seves dades personals. L'usuari té dret a obtenir la limitació del tractament en desafiar l'exactitud de les seves dades personals; El tractament és il·lícit; La persona responsable del tractament ja no necessita dades personals, però l'usuari ho necessita per fer reclamacions; i quan l'usuari s'oposi al tractament.


 • Dret a la portabilitat de les dades
  : En cas que el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, l'usuari tindrà dret a rebre de la persona responsable del tractament de les seves dades personals en un format estructurat, ús comú i lectura mecànica, i transmetre'ls a un altre responsable del tractament . Sempre que sigui tècnicament possible, la persona responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquesta persona responsable.


 • Dret d'oposició
  : És el dret de l'usuari que no es realitza el tractament de les seves dades personals o es cedeix el tractament d'ells per hemp&love.


 • Dret a no estar subjecte a una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, incloent l'elaboració del perfil
  : És el dret de l'usuari de no estar subjecte a una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, incloent l'elaboració de perfils, existents, llevat que la legislació actual estableixi el contrari.

Per tant, l'usuari podrà exercir els seus drets a través de la comunicació escrita adreçada al responsable del tractament amb la referència "rgpd-www.hempandlove.com", especificant:

 • Nom, noms d'usuari i còpia del DNI. En els casos en què s'admet la representació, també caldrà identificar el mateix mitjà de la persona que representa l'usuari, així com el document acreditatiu de la representació. Es pot substituir la fotocòpia DNI, per qualsevol altre mitjà vàlid en el dret que demostra la identitat.
 • Petició amb les raons específiques de la sol·licitud o la informació a la qual voleu accedir.
 • Adreça de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Qualsevol document que demostri la sol·licitud que formula.

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es poden enviar a la següent adreça i / o correu electrònic:

Adreça postal:
AVDA República Argentina, 238, 2-3
08023 Barcelona, ​​Espanya
Correu electrònic: admin@hempandlove.com

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten l'accés a pàgines web de tercers de hemp&love, i que, per tant, no són operades per hemp&love. Els titulars d'aquests llocs web tindran les seves pròpies polítiques de protecció de dades, que són ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa.

Reclamacions abans de l'autoritat de control

En el cas que l'usuari consideri que hi ha un problema o violació de les normes vigents de la manera en què es tracten les seves dades personals, tindrà dret a una tutela judicial efectiva i presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular, A l'estat en què teniu la vostra residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'Autoritat de Control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

Política de cookies


L'accés a aquest lloc web pot implicar l'ús de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari: en els diferents dispositius que podeu utilitzar per navegar, de manera que el servidor recorda a certa informació que posteriorment i només el servidor que s'hagi implementat es llegirà. Les galetes faciliten la navegació, fan que sigui més amable i no perjudiqui el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments de recollida automàtica d'informació relacionats amb les preferències determinades per l'usuari durant la seva visita al lloc web per tal de reconèixer-la com a usuari, i personalitzar la seva experiència i ús del lloc web, i també pot ajudar a identificar i resoldre Errors.

La informació recollida a través de cookies pot incloure la data i l'hora de les visites al lloc web, les pàgines visions, el temps que ha estat al lloc web i els llocs visitats just abans i després. Tanmateix, no hi ha cookies que permeti contactar-se amb el número de telèfon de l'usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap Cookie pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera de la informació privada de l'usuari forma part del fitxer de galetes és que l'usuari dóna personal a la informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, la política de privadesa descrita anteriorment s'aplicarà a ells. En aquest sentit, per a l'ús d'ells, serà necessari el consentiment de l'usuari. Aquest consentiment es comunicarà, basat en una autèntica opció, que s'ofereix per una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, extraïble i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles galetes que s'envien a l'ordinador o dispositiu de l'usuari i gestionades exclusivament per hemp&love per la millor operació del lloc web. La informació que es recull s'utilitza per millorar la qualitat del lloc web i el seu contingut i la seva experiència com a usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer l'usuari com a visitant recurrent del lloc web i adaptar el contingut per oferir contingut que s'ajusti a les seves preferències.

Galetes de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que ofereixen serveis de hemp&love, per tant, per millorar el lloc web i l'experiència de l'usuari navegant al lloc web. Els principals objectius per als quals s'utilitzen les cookies de tercers que obtenen estadístiques d'accés i analitzen la informació de navegació, és a dir, com l'usuari interactua amb el lloc web.

La informació que s'obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l'idioma, el lloc en què l'adreça IP des de la qual accedeix l'usuari, el nombre d'usuaris que accedeixen, la freqüència i la recurrència de les visites, el Temps de visita, el navegador que utilitzen, l'operador o el tipus de dipòsit des del qual es fa la visita. Aquesta informació s'utilitza per millorar el lloc web i detectar noves necessitats per oferir als usuaris un contingut i / o un servei de qualitat òptim. En qualsevol cas, es recullen la informació de forma anònima i tendeixin informes del lloc web sense identificar usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre cookies, informació de privadesa o consultar la descripció del tipus de cookies utilitzades, les seves principals característiques, període de caducitat, etc. En els següents enllaços:

Google Anytics

https://www.google.com/intl/es/analytics

L'entitat (s) entitat (s) de l'oferta de cookies pot (n) donar aquesta informació a tercers, sempre que la llei ho requereixi o un tercer que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Cookies de xarxa social

El hemp&love incorpora connectors de xarxes socials, que els permeten accedir-hi des del lloc web. Per aquest motiu, les cookies de xarxes socials es poden emmagatzemar al navegador de l'usuari. Els titulars d'aquestes xarxes socials tenen les seves pròpies polítiques de protecció de dades i cookies, en cada cas, en cada cas, responsable dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa. L'usuari ha de referir-se a ells per aprendre sobre aquestes cookies i, si escau, el tractament de les seves dades personals. Només per enllaços informatius en què es poden trobar a continuació les polítiques de privadesa i / o cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?Ref=G.

YouTube: https://poldies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx.

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.

Pinterest: https://policy.pinterest.com/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies.

Inhabiliteu, rebutgeu i elimineu les galetes

L'usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar cookies -total o parcialment instal·lat al seu dispositiu configurant el seu navegador (entre els quals, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. En conseqüència, l'usuari ha d'anar a les instruccions facilitades pel navegador d'Internet que utilitza. En cas que rebutgi l'ús de cookies -total o parcialment - es pot continuar utilitzant el lloc web, tot i que pot haver limitat l'ús d'alguns dels beneficis.


III. Acceptació i canvis en aquesta política de privadesa


Cal que l'usuari hagi llegit i s'ajusti a les condicions de protecció de dades personals contingudes en aquesta política de privadesa i cookies, així com acceptar el tractament de les seves dades personals perquè la persona encarregada del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per als propòsits indicats. L'ús del lloc web implicarà l'acceptació de la política de privadesa i cookies.

El hemp&love es reserven el dret de modificar la seva política de privadesa i cookies, segons els seus propis criteris, o motivats per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta política de privadesa i cookies es notificaran explícitament a l'usuari.

Aquesta política de privadesa i cookies es va actualitzar el 24 de maig de 2018 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, pel que fa a la protecció de les persones físiques en termes de respecte al tractament de les dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).


Annex 1 - Model de forma de retirada

(s'ha d'enviar completat si voleu desistir del contracte)


Hemp & love, s.l

AVDA República Argentina, 238, 2-3, 08023 Barcelona

Contacte: admin@hempandlove.com.

Per a aquesta carta em comunico que vull del meu contracte d'adquisició per a un producte de la marca de hemp&love:

 • ORDRE Núm. [Núm. Ordre], va rebre [data que es va rebre la comanda]
 • Dades del comprador: [Nom i cognom]
 • Casa:

Data:


Condicions generals de vendes

 www.empandlove.com.
 1. INFORMACIÓ GENERAL

La propietat d'aquest lloc web, www.hempandlove.com, (lloc web d'ara endavant) La Ostenta: hemp&love, S.L, proveït de NIF: B66917683 i registrat a: El Registre Mercantil de Barcelona; I les dades del registre són: Tomo: 45711 Folio: 180 Full: 496600, i la informació de contacte de la qual són:

Direcció:
AVDA República Argentina, 238, 2-3
08023 Barcelona, ​​Espanya
Telèfon de contacte: 626.308.626
Contacte Email: admin@hempandlove.com

Aquest document (així com tots els altres documents que s'esmenten aquí) regulen les condicions per a les quals es regeix l'ús d'aquest lloc web (www.hempandlove.com) i la compra o adquisició de productes i / o serveis en ella (endavant, condicions).

Als efectes d'aquestes condicions, s'entén que l'activitat que el hemp&love es desenvolupa a través del lloc web inclou:

Màrqueting i distribució de tot tipus de productes relacionats amb el cànem de l'agricultura ecològica. També també també productes ecològics i sostenibles.

A més de llegir aquestes condicions, abans d'accedir, navegar i / o utilitzar aquest lloc web, l'usuari ha d'haver llegit l'avís legal i les condicions generals d'ús, incloses, la política de cookies i la política de privadesa i de la protecció de dades de hemp&love. Mitjançant l'ús d'aquest lloc web o fent i / o sol·licitant l'adquisició d'un producte i / o servei a través del mateix, l'usuari s'enllaça per aquestes condicions i per a tots els esmentats, de manera que si no està d'acord amb tot això, hauríeu de fer-ho No utilitzeu aquest lloc web.

De la mateixa manera, s'informa que aquestes condicions es podrien modificar. L'usuari és responsable de consultar-los cada vegada que accediu, navegueu i / o utilitzeu el lloc web, ja que actualment s'estan aplicable en el moment de l'adquisició de productes i / o serveis.

Per a totes les preguntes que l'usuari pot tenir en relació amb les condicions, pot posar-se en contacte amb el titular mitjançant les dades de contacte proporcionades anteriorment o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

 1. L'usuari

Accés, navegació i ús del lloc web, confereix a l'estat de l'usuari (en endavant, referit indistintament, individualment com a usuari o conjuntament com a usuaris), de manera que s'accepten, ja que la navegació inicia el lloc web, totes les condicions establertes aquí, així com les seves modificacions posteriors, sense perjudici de l'aplicació de la regulació legal corresponent del compliment obligatori, com sigui possible.

L'usuari assumeix la seva responsabilitat per un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • Utilitzeu aquest lloc web només per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No feu cap compra falsa ni fraudulenta. Si es podria considerar raonablement que s'ha fet una compra d'aquest tipus, es podria anul·lar i es reportarien les autoritats pertinents.
 • Faciliteu les dades de contacte de la veritat i la llicència, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades (vegeu Avís legal i condicions generals d'ús).

L'usuari declara tenir més de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d'aquest lloc web.

El lloc web està dirigit principalment a usuaris residents a Espanya. El hemp&love no garanteixen que el lloc web compleixi la legislació d'altres països, totalment o parcialment. El hemp&love declina qualsevol responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés, així com garantir enviaments o prestació de serveis fora d'Espanya.

L'usuari pot formalitzar, a les seves eleccions, amb hemp&love el contracte de compra dels productes i / o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què aquestes condicions estan disponibles en aquest lloc web.

 1. Procés de compra o adquisició

Els usuaris registrats de manera descrita poden comprar al lloc web pels mitjans i formularis establerts. Heu de seguir el procediment de compra i / o l'adquisició en línia de www.hempandlove.com, durant la qual es poden seleccionar diversos productes i / o serveis a la cistella, cistella o espai de compra final i, finalment, feu clic a "Compra".

De la mateixa manera, l'usuari ha d'emplenar i / o comprovar la informació que es demana a cada pas, tot i que durant el procés de compra, abans de fer el pagament, es poden modificar les dades de compra.

A continuació, l'usuari rebrà un correu electrònic confirmant que el hemp&love han rebut la seva sol·licitud o sol·licitud de compra i / o subministrament de serveis, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, també serà informat per correu electrònic quan s'envia la compra. En el vostre cas, aquesta informació també es pot posar a disposició de l'usuari a través del seu espai de connexió personal al lloc web.

Un cop conclòs el procediment de compra, l'usuari accepta que el lloc web genera una factura electrònica que es convertirà en l'usuari a través del correu electrònic i, si escau, a través del seu espai de connexió personal al lloc web. A més, l'usuari pot, si ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura de paper, demanant-li hemp&love utilitzant els espais de contacte del lloc web o mitjançant les dades de contacte facilitades anteriorment.

L'usuari reconeix és conscient, en el moment de la compra, de determinades condicions de venda particulars que afecten el producte i / o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, aquesta imatge a la seva pàgina del lloc web, que indica , com a enunciativa, però no exhaustiva, i assisteix a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes o característiques, mode en què es duran a terme i / o cost de beneficis; i reconeix que la realització de l'ordre de compra o adquisició materialitza l'acceptació completa i completa de les condicions de venda particulars aplicables a cada cas.

Les comunicacions, les comandes de compra i els pagaments que intervenen durant les transaccions realitzades al lloc web es podrien arxivar i conservar-se en els registres informatitzats de hemp&love per tal de constituir un mitjà de prova de transaccions, en qualsevol cas, respectant les condicions de seguretat raonables i Lleis i regulacions vigents que en aquest sentit siguin d'aplicació, i particularment assistint al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de la física de les persones pel que fa al processament de personal Dades i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i els drets assistents als usuaris segons la política de privadesa d'aquest lloc web.

 1. Disponibilitat

Totes les comandes de compra rebudes per hemp&love a través del lloc web estan subjectes a la disponibilitat de productes i / o que no circumstància ni causa de força major (clàusula nou d'aquestes condicions) afecta el subministrament d'ells i / o la prestació de serveis. Si es produeixen dificultats pel que fa al subministrament de productes o no serien productes en estoc, hemp&love es compromet a contactar amb l'usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pugui haver estat pagada per una quantitat. Això també serà aplicable en els casos en què la prestació d'un servei no era realitzable.

 1. Preus i pagament

Els preus exposats a la pàgina web són les terminacions, en euros (€) i inclouen impostos, llevat que es deuen a requisits legals, especialment en relació amb l'IVA, s'indica i s'aplica.

Els costos d'enviament s'inclouen en els preus finals dels productes que es mostra al lloc web. Per tant, a hemp&love realitzen serveis de lliurament i / o enviament a través de: Nacex.

En cap cas, el lloc web afegirà costos addicionals al preu d'un producte o servei de forma automàtica, sinó només aquells que l'usuari ha seleccionat i triat voluntàriament i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o les compres respecte a les quals l'usuari ja ha rebut una confirmació de la comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: targeta de crèdit o de dèbit, i PayPal.

De la mateixa manera, l'usuari podrà pagar tot o part del preu de compra amb una targeta de regal i / o una targeta de crèdit emesa per hemp&love i / o hemp&love, s.l.

A hemp&love utilitzen tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses per l'usuari durant les transaccions a través del lloc web. Com a tal, el lloc web utilitza un sistema de pagament SSL segur (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a xecs i autoritzacions de l'entitat bancària d'ells, si aquesta entitat no autoritza el pagament, hemp&love no seran responsables de qualsevol retard o falta de lliurament i no poden formalitzar cap contracte amb l'usuari.

Un cop hemp&love rep l'ordre de compra de l'usuari a través del lloc web, es farà una pre-autorització a la targeta corresponent per garantir que hi hagi fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què l'usuari s'envia a l'enviament i / o confirmació del servei que es presti en i, si escau, el lloc establert.

Si el pagament del pagament és PayPal, la targeta de regal o la targeta fertilitzant es farà en el moment en què hemp&love envia una confirmació de l'ordre de compra o l'adquisició de productes i / o serveis a l'usuari.

En qualsevol cas, quan feu clic a "Compra", l'usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és el vostre, o que, si escau, és el posseïdor legítim de la targeta de regal o la targeta de fertilitzant.

 1. Entrega

En els casos en què es realitzi el lliurament físic del bons lliuraments contractats, es faran en l'àmbit del territori següent: Espanya (Península i Unió Balears, Unió Europea, Resta d'Europa.

Llevat dels casos en què existeixen circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, l'ordre de compra que consisteix en els productes relacionats en cada confirmació de compra es lliurarà en el termini indicat al lloc web segons el mètode d'enviament Seleccionat per l'usuari i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 30 dies naturals des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per alguna raó, era imputable, hemp&love no podia complir la data de lliurament, l'usuari es posarà en contacte amb l'usuari per informar-lo d'aquesta circumstància i, pot optar per avançar amb la compra establint una nova data de lliurament o anular l'ordre amb l'amortització total del preu remunerat. En qualsevol cas, es realitza el lliurament a casa els dies laborables.

Si és impossible fer el lliurament de l'ordre per part de l'absència de l'usuari, la comanda es podria retornar al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís que explica on és la comanda i com fer que es lliuri de nou.

Si l'usuari no es farà al lloc de lliurament de la franja horària acordada, ha de posar-se en contacte amb hemp&love per acordar el lliurament un altre dia.

En cas de 30 dies, ja que la vostra comanda està disponible per al vostre lliurament i no s'ha lliurat per causa no atribuïble a hemp&love, hemp&love entendrà que l'usuari vol desistir del contracte i es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, es retornaran tots els pagaments rebuts de l'usuari, excepte les despeses addicionals resultants de la pròpia elecció de l'usuari d'una modalitat de lliurament diferent al lliurament ordinari menys costós ofert pel lloc web., Sense cap Un retard indegut i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera el contracte resolt.

No obstant això, l'usuari ha de tenir en compte que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que pugui ser empresonat.

Als efectes d'aquestes condicions, s'entendrà que es va produir el lliurament o que la comanda s'ha lliurat en el moment en què l'usuari o un tercer indicat per l'usuari adquireix la possessió de materials dels productes, que serà acreditat pel Signatura de la recepció de la comanda en la direcció de lliurament acordada.

Els riscos que es podrien derivar de l'usuari des del moment del lliurament. L'usuari adquireix la propietat dels productes quan hemp&love rep el pagament complet de totes les quantitats degudes a la compra o adquisició dutes a terme, inclosos els costos d'enviament, o en el moment del lliurament, si es produeix en un moment després La recepció completa de l'objecte objecte de pagament per hemp&love.

D'acord amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, l'impost sobre valor afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i / o la prestació s'entendran al territori d'aplicació de l'IVA espanyola si l'adreça de lliurament es troba al territori espanyol, excepte Canarias, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà legalment vàlid en cada moment en funció de l'article específic en qüestió.

En aquest mateix sentit, i d'acord amb el capítol I del títol V de la Directiva del Consell 2006/112 el 28 de novembre de 2006 al sistema de l'IVA comú, es localitzaran comandes de compra, per al lliurament i / o la provisió, en aquest estat membre del Unió Europea en què es troba l'adreça de l'ordre de compra i, per tant, l'IVA aplicable serà vàlid en aquest estat membre.

Per a la resta de llocs, excepte els anteriors, on es localitzaran les comandes de compra, per al seu lliurament i / o subministrament, s'aplicarà la normativa vigent en qualsevol moment; L'usuari ha de tenir en compte que això podria generar l'aplicació i la meritació dels impostos i les funcions de duanes de destinació, d'acord amb la normativa vigent en destinació i que aquests podrien executar-se per part seva. Per ampliar la informació, l'usuari ha d'anar a l'oficina de duanes de destinació.

 1. Mitjans tècnics per corregir errors

Es coneix com a usuari que en cas que detecti que es va produir un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al lloc web, poden modificar-los contactant amb hemp&love a través dels espais de contacte habilitats al lloc web, i, on apropiat, a través d'aquests habilitats per contactar amb el servei d'atenció al client i / o utilitzar les dades de contacte proporcionades a la primera clàusula (informació general). De la mateixa manera, aquesta informació també es podria corregir per l'usuari a través del seu espai de connexió d'espai personal.

En qualsevol cas, l'usuari, abans de fer clic a "Compra", té accés a l'espai, el carro o la cistella on les seves sol·licituds de compra estan cremades i poden fer modificacions.

De la mateixa manera, l'usuari es refereix a consultar l'avís legal i les condicions generals d'ús i, concretament, la política de privadesa per recopilar més informació sobre com exercir el seu dret a la rectificació tal com es preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 sobre la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

 1. Deborcions

En els casos en què l'usuari va adquirir productes en oa través del lloc web del propietari, una sèrie d'assistència de drets, com s'indica i es descriu a continuació:

Dret de retirada

L'usuari, com a consumidor i usuari, feu una compra al lloc web i, per tant, assisteixi al dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense justificació.

Aquest període de retirada caducarà als dies 14 dies del dia que l'usuari o un tercer autoritzat per ell, a part del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits al lloc web de hemp&love o per si els béns que ells Fer la seva comanda es lliuren per separat, a 14 dies naturals del dia que l'usuari o el tercer autoritzat per ell, a part del transportista, va adquirir la possessió material dels actius que van compondre la mateixa ordre de compra, o en el cas que ho sigui Un contracte de servei, a 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

Per exercir aquest dret de retirada, l'usuari ha de notificar la seva decisió de hemp&love. Podeu fer-ho, si escau, a través dels espais de contacte habilitats al lloc web o a través de:

Correu electrònic a:

admin@hempandlove.com

L'usuari, independentment del medi ambient que tria comunicar la seva decisió, ha d'expressar clarament i inequívocament que és la seva intenció de desistir del contracte de compra. En qualsevol cas, l'usuari pot utilitzar el model de formulari de retirada que hemp&love posa a la vostra disposició com a part afegida a aquestes condicions, però, el seu ús no és obligatori.

Per complir el període de retirada, n'hi ha prou que la comunicació que expressi de manera inequívoca la decisió de desisteixi abans que augmenti el terme corresponent.

En cas de retirada, hemp&love reemborsarà a l'usuari tots els pagaments rebuts, inclosos els costos d'enviament (amb l'excepció de despeses addicionals escollides per l'usuari per a un mode d'enviament diferent que el mode menys costós que s'ofereix al lloc web) sense cap error i, a Qualsevol cas, no més tard de 14 dies naturals des de la data en què hemp&love s'informa de la decisió de desistir per l'usuari.

Hemp&love reemborsaran l'usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar per realitzar la transacció de compra inicial. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional per a l'usuari. No obstant això, hemp&love podrien retenir aquest reemborsament fins que hagueu rebut els productes o articles de la compra, o fins que l'usuari presenta una prova de la devolució d'ells, depenent de quina condició es compleix primer.

L'usuari pot tornar o enviar els productes a hemp&love a:

AVDA República Argentina, 238, 2-3
08023 Barcelona, ​​Espanya

I haureu de fer-ho sense cap error i, en qualsevol cas, no més tard de 14 dies naturals des de la data que es va informar de hemp&love de la decisió de la retirada.

L'usuari reconeix saber que ha d'assumir el cost directe de la devolució (transport, lliurament) de la mercaderia, si es van incórrer. A més, serà responsable de la disminució del valor dels productes derivats d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament de les mercaderies.

L'Usuari reconeix saber que hi ha excepcions al dret de retirada, com es recullen a l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que aprova el text rebutjat de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres persones complementàries Lleis. En un camí enunciatiu i no exhaustiu, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que poden deteriorar-se o caducar-se ràpidament; Música o vídeo CDS / DVD sense l'embolcall, ja que és una fàbrica predefinida; Els productes que per a higiene o motius de salut estan asseguts i han estat menyspreats després del lliurament.

En aquest mateix sentit, la prestació d'un servei que l'usuari podria contractar en aquest lloc web es regeix, ja que aquesta mateixa llei estableix que no assistirà al dret de retirada als usuaris quan la prestació del servei ha estat totalment executat, o quan Ha començat, amb el consentiment i l'usuari exprés del consumidor i amb el reconeixement de la seva part que és conscient que, un cop el contracte ha estat completament executat per hemp&love, haurà perdut el seu dret de retirada.

En qualsevol cas, no es farà cap reemborsament si el producte s'ha utilitzat més enllà de la mera obertura, de productes que no es troben en les mateixes condicions en què es van lliurar o que han patit danys després del lliurament.

De la mateixa manera, els productes s'han de retornar utilitzant o inclosos tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que els acompanyen, a més d'una còpia de la factura de compra.

En l'enllaç següent, es pot descarregar el model de formulari de retirada:

www.empandlove.com/pages/aviso_legal.

Retorn de productes defectuosos o errors en l'enviament

Aquests són tots aquells casos en què l'usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta al que està estipulat en el contracte o sol·licitud de compra, i que, per tant, ha de posar-se en contacte amb hemp&love immediatament i fer-ho saber La disconformitat existent (defecte / error) pel mateix mitjà o utilitzant les dades de contacte proporcionades a la secció anterior (dret de retirada).

L'usuari s'informarà de com procedir amb la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, s'examinaran i s'informarà l'usuari, en un termini raonable, si cal, la substitució de la mateixa.

La devolució o substitució del producte es durà a terme tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què enviem un correu electrònic confirmant que la devolució o substitució de l'article no conforme és adequat.

L'import pagat per aquells productes que es tornen a causa d'un defecte, quan existeix realment, es reemborsaran íntegrament, inclosos els costos de lliurament i els costos en què l'usuari podria haver-se produït per fer la devolució. La devolució es farà mitjançant el mateix mitjà de pagament que l'usuari solia pagar la compra.

En qualsevol cas, els drets reconeguts en la legislació vigent seran en qualsevol moment per a l'usuari, com a consumidor i usuari.

Garantitzar

L'usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pot adquirir a través d'aquest lloc web, en els termes establerts legalment per a cada tipus de producte, responent hemp&love, per tant, per la manca de conformitat de la mateixa que es manifesta En un període de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s'entén que els productes conformen amb el contracte sempre que s'ajusten a la descripció realitzada per hemp&love i tenen les qualitats presentades en ella; Sigui adequat per a usos per organitzar els productes del mateix tipus normalment; i presentar els beneficis de qualitat i habitual d'un producte del mateix tipus i que s'espera fonamentalment. Quan això no sigui això pel que fa als productes lliurats a l'usuari, ha de procedir tal com s'indica a la secció de retorn de productes defectuosos o d'error a l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen al lloc web podrien presentar característiques no homogènies sempre que deriven del tipus de material amb el qual s'han fabricat i, per tant, formaran part de l'aparença individual del producte i No seran un defecte.

D'altra banda, podria convertir-se en el cas que l'usuari adquireixi al lloc web un producte d'una marca o fabricació d'un tercer. En aquest cas, i tenint en compte l'usuari que és un producte defectuós, també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o el fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir la seva garantia legal adequada directament contra ells durant els dos anys següents al lliurament de Aquests productes. Per això, l'usuari ha d'haver conservat tota la informació relativa a la garantia dels productes.

 1. Exempció de responsabilitat

Llevat que la disposició legal en sentit contrari, hemp&love no acceptin cap responsabilitat per les pèrdues següents, independentment del seu origen:

 • les pèrdues que no eren atribuïbles a cap incompliment de la seva part;


 • Pèrdues empresarials (incloent beneficis, esperats, dades, previstes, bases de dades, beneficis, pèrdues de comerç i despeses innecessàries incorregudes); o a


 • Qualsevol altra pèrdua indirecta que no fos raonablement prevista per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compra dels productes entre ambdues parts.

Així mateix, hemp&love també limita la seva responsabilitat quant als casos següents:

 • Hemp&love s'apliquen totes les mesures relatives a una visualització fidel del producte al lloc web, però no es fa responsable de les diferències mínimes o inexactituds que puguin existir a causa de la manca de resolució de pantalla, o els problemes del navegador utilitzats o altres d'aquest tipus.


 • Hemp&love actuaran amb la màxima diligència per posar a disposició de l'empresa de transport de la companyia subjecta a l'ordre de compra. No obstant això, no es fa responsable dels danys i perjudicis del transport de transport, especialment per a causes com les vagues, les reticions de carreteres, i en general qualsevol altre sector, que deriva en retards, pèrdues o robatori del producte.


 • Fallades tècniques que per a causes fortuïtes o d'altres, eviten un funcionament normal del servei a través d'Internet. Falta de disponibilitat del lloc web per al manteniment o altres raons, que impedeix tenir el servei. Hemp&love posa tots els mitjans al vostre abast per dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, però està exempta de la responsabilitat de les causes que no són imputables, fortuïtos o força major.


 • Hemp&love no seran responsables del mal ús i / o desgast dels productes que han estat utilitzats per l'usuari. Al mateix temps, hemp&love no seran responsables d'un retorn erroni realitzat per l'usuari. És responsabilitat de l'usuari retornar el producte correcte.


 • En general, hemp&love no seran responsables de cap incompliment o retard en el compliment de qualsevol de les obligacions assumides, quan es deu a esdeveniments que estan més enllà del seu control raonable, és a dir, que es deuen a la força major, I això pot incloure, com una manera enuncactiva, però no exhaustiva:


  • Vagues, bloquejos o altres accions industrials.


  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparació per a la guerra.


  • Foc, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.


  • Impossibilitat d'utilitzar trens, vaixells, avions, transport motor o altres mitjans de transport, públic o privat.


  • Incapacitat per utilitzar sistemes de telecomunicacions públiques o privades.


  • Actes, decrets, legislació, regulacions o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D'aquesta manera, les obligacions seran suspeses durant el període en què la causa de força major continua, i hemp&love tindran una extensió dins del terme per complir amb un període de temps igual a el que dura la causa de la força major. Hemp&love posaran tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permet complir les seves obligacions malgrat la causa de la força major.

 1. Comunicacions i notificacions escrites

Mitjançant l'ús d'aquest lloc web, l'usuari accepta que la majoria de les comunicacions amb hemp&love són electrònics (correu electrònic o anuncis publicats al lloc web).

Amb finalitats contractuals, l'usuari accepta l'ús d'aquest mitjà de comunicació electrònica i reconeix que qualsevol contracte, notificació, informació i altres comunicacions que hemp&love envia electrònicament complir els requisits legals de ser escrits. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per la llei a l'usuari.

L'usuari pot enviar notificacions i / o comunicar-se amb hemp&love a través de la informació de contacte que es proporcionen aquestes condicions i, si escau, a través dels espais de contacte del lloc web.

De la mateixa manera, llevat que estipuli el contrari, hemp&love puguin contactar i / o notificar a l'usuari en el seu correu electrònic o a l'adreça postal facilitada.

 1. RENÚNCIA

No hi haurà renúncia de hemp&love a un dret o acció legal específica o la manca de requisit per hemp&love del compliment estricte de l'usuari de qualsevol de les seves obligacions, ni renunciar a altres drets o accions derivades d'un contracte o de les condicions, Tampoc exonerarà l'usuari de compliment de les seves obligacions.

Sense renúncia a hemp&love a algunes d'aquestes condicions o els drets o accions derivades d'un contracte tindran efecte, tret que s'estableix expressament que és una renúncia i es formalitza i es comunica a l'usuari per escrit.

 1. Nulitat

Si alguna d'aquestes condicions presents es va declarar nul·la i sense efecte per una resolució ferma expedida per l'autoritat competent, la resta de les clàusules romandrà en vigor, sense estar afectada per aquesta declaració de nul·litat.

 1. Acord complet

Aquestes condicions i qualsevol document referit a aquests constitueixen l'acord complet entre l'usuari i hemp&love en relació amb l'objecte de compra i substituir qualsevol altre acord, acord o promesa prèviament acordada o escrita o per escrit per les mateixes parts.

L'usuari i hemp&love reconeixen haver consentit a la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa de l'altra part, excepte el que es menciona expressament en aquestes condicions.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o les dades personals que l'usuari facilita hemp&love en el curs d'una transacció al lloc web, es tractaran d'acord amb les disposicions de la política de privadesa o de protecció de dades (continguda, si escau, en l'avís legal i les condicions generals de utilitzar). En accedir, navegar i / o utilitzar el lloc web, l'usuari accepta el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o les dades que facilita són certes.

 1. Legislació i jurisdicció aplicable

L'accés, la navegació i / o l'ús d'aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través de la legislació espanyola es regiran.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionada amb l'accés, navegació i / o ús del lloc web, o amb la interpretació i execució d'aquestes condicions, o amb els contractes de vendes entre hemp&love i l'usuari, s'enviaran a la jurisdicció no exclusiva dels tribunals i tribunals espanyols.

 1. Queixes i reclamacions

L'usuari pot arribar al cànem i estimar les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui realitzar a través de les dades de contacte proporcionades al començament d'aquestes condicions (informació general).

A més, hemp&love tenen reclamacions oficials disponibles per als consumidors i usuaris, i que poden sol·licitar hemp&love en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte proporcionades al començament d'aquestes condicions (informació general).

De la mateixa manera, si de la celebració d'aquest acord de compra entre hemp&love i l'usuari emanen una controvèrsia, l'usuari com a consumidor pot sol·licitar un assentament extrajudicial de disputes, d'acord amb la normativa (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i de El Consell de 21 de maig de 2013, sobre la resolució de litigis en línia sobre el consum i la regulació modificada (CE) 2006/2004 i Directiva 2009/22 / CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del lloc web següent: http://ec.europa.eu/consumers/ODR/.


Última actualització: 24 de maig de 2018